గ్రామ/వార్డు సచివాలయల పరీక్షల పుస్తకాలు

బుక్‌–1 (జనరల్‌ స్టడీస్‌ – మెంటల్‌ ఎబిలిటి) (50/75 మార్కులు)

sakshi CA 2019
19 రకాల ఉద్యోగాలకు ఉమ్మడిగా ఉన్న సిలబస్‌కు అనుగుణంగా సమగ్రంగా ఒక పుస్తకాన్ని జనరల్‌ స్టడీస్‌(పేపర్‌–1) బుక్‌–1 రూపొందించడం జరిగింది

Rs.480    Rs. 432

Click here

Latest Material (PDFs)

(Note: Zip/Rar file containing PDF files shall be sent to the subscribed
E-mail only.)

January to July (TM) Current Affairs 2019

sakshi CA 2019

Rs.175    Rs. 125

Buy Now

January to July (EM) Current Affairs 2019

sakshi CA 2019

Rs.175    Rs. 125

Buy Now

Current Affairs July (TM) 2019

sakshi CA 2019

Rs.50    Rs. 25

Buy Now

Current Affairs July (EM) 2019

sakshi CA 2019

Rs.50    Rs. 25

Buy Now

Current Affairs June (TM) 2019

sakshi CA 2019

Rs.50    Rs. 25

Buy Now

Current Affairs June (EM) 2019

sakshi CA 2019

Rs.50    Rs. 25

Buy Now

Current Affairs May (EM) 2019

sakshi CA 2019

Rs.50    Rs. 25

Buy Now

Current Affairs May (TM) 2019

sakshi CA 2019

Rs.50    Rs. 25

Buy Now

Current Affairs April (EM) 2019

sakshi CA 2019

Rs.50    Rs. 25

Buy Now

Current Affairs April (TM) 2019

sakshi CA 2019

Rs.50    Rs. 25

Buy Now

Current Affairs March (EM) 2019

sakshi CA 2019

Rs.50    Rs. 25

Buy Now

Current Affairs (PDFs)

 • January to July (TM) 2019

  Rs.175    Rs. 125
  Buy Now
 • January to July (EM) 2019

  Rs.175    Rs. 125
  Buy Now
 • July (TM) 2019

  Rs.50    Rs. 25
  Buy Now
 • July (EM) 2019

  Rs.50    Rs. 25
  Buy Now
 • June (TM) 2019

  Rs.50    Rs. 25
  Buy Now
 • June (EM) 2019

  Rs.50    Rs. 25
  Buy Now
 • May (EM) 2019

  Rs.50    Rs. 25
  Buy Now
 • May (TM) 2019

  Rs.50    Rs. 25
  Buy Now
 • April (EM) 2019

  Rs.50    Rs. 25
  Buy Now
 • April (TM) 2019

  Rs.50    Rs. 25
  Buy Now
 • March (EM) 2019

  Rs.50    Rs. 25
  Buy Now
 • March (TM) 2019

  Rs.50    Rs. 25
  Buy Now
 • February (EM) 2019

  Rs.50    Rs. 25
  Buy Now
 • February (TM) 2019

  Rs.50    Rs. 25
  Buy Now
 • January (TM) 2019

  Rs.50    Rs. 25
  Buy Now

Other Exams (PDFs)

sakshi CA 2019

Intelligence Bureau ACIO Exam 2012
Previous Solved Papers with Solutions

Rs.40
Rs. 20

Buy Now
sakshi CA 2019

IB ACIO Exam 3 Years (2012, 13 and 14)
Previous Solved Papers with Solutions

Rs.100
Rs. 50

Buy Now
sakshi CA 2019

Intelligence Bureau ACIO Exam 2014
Previous Solved Papers with Solutions

Rs.40
Rs. 20

Buy Now
sakshi CA 2019

RBI Assistants 2013 Exam
Previous Solved Paper with Solutions & Explanations

Rs.40
Rs. 20

Buy Now
sakshi CA 2019

RBI Assistants 2012 Exam
Previous Solved Paper with Solutions & Explanations

Rs.40
Rs. 20

Buy Now
sakshi CA 2019

RBI Assistants 2012, 2013 Exam
Previous Solved Paper with Solutions & Explanations

Rs.50
Rs. 30

Buy Now
sakshi CA 2019

EAMCET 2016 Medical Exam
Quick Review and Bitbank

Rs.300
Rs. 200

Buy Now
sakshi CA 2019

EAMCET 2016 Engineering Exam
Quick Review and Bitbank

Rs.300
Rs. 200

Buy Now